Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis
Heiloo

Veelgestelde vragen

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die aan het einde van hun levensdagen zijn. Deze zorg richt zich niet meer op genezing, maar op het voorkomen of verlichten van lichamelijke klachten, van gevoelens van angst en van verdriet en naderend afscheid. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de naasten (de zogenoemde mantelzorgers).

Wat is palliatieve terminale zorg?
Dit is de zorg voor de ongeneeslijk zieke, wanneer de levensverwachting niet meer is dan circa drie maanden.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Wanneer kom je in aanmerking voor palliatieve terminale zorg thuis?
Wanneer de arts aangeeft dat de levensverwachting nog maximaal drie maanden bedraagt.
Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van levensbeschouwelijke - of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht, etc. Uiteraard evenmin tussen allochtonen en autochtonen, kinderen en hoogbejaarde mensen, mensen met een psychiatrische achtergrond of mensen met een fysieke of psychische beperking.
Ook wordt ondersteuning verleend wanneer een patiënt levensbedreigend ziek doch nog niet terminaal is.
Veelal vindt aanmelding plaats via de professionele thuiszorg of de huisarts. Een indicatie van het CIZ is niet noodzakelijk.

Waarom thuis de laatste fase van je leven doorbrengen?
Omdat uit onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders graag thuis in de eigen huiselijke sfeer zijn/haar laatste levensdagen wil doorbrengen. Overigens wordt, indien nodig, ook zorg verleend in verzorgingshuizen omdat dit voor veel mensen hun thuissituatie is.

Wie verleent palliatieve terminale zorg?
In Heiloo, Akersloot en Limmen wordt deze zorg verleend door goed geschoolde en gemotiveerde vrijwilligers, die regelmatig worden bijgeschoold. Deze vrijwilligers worden begeleid door twee coördinatoren. De inzetten vinden plaats tussen 07.00 ’s ochtends en 23.00 uur ‘s avonds. Nachtopvang geschiedt door de professionele thuiszorg.

Verrichten deze vrijwilligers ook medische zorg en medische handelingen?
Nee, deze werkzaamheden worden verricht door daartoe bevoegden (huisarts, wijkverpleegkundige, etc.).
De zorg die de mensen van de palliatieve terminale zorg thuis in Heiloo, Akersloot en Limmen bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Ze kunnen bijvoorbeeld waken bij de zieke en helpen bij diens persoonlijke verzorging (uiteraard voor zover dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn). Ook bieden de vrijwilligers een luisterend oor, zowel aan de zieke als aan de mantelzorger.

Waarom zou ik een vrijwilligersorganisatie inschakelen?
Omdat vrijwilligers gemotiveerd en betrokken zijn. Vaak hebben ze zelf een naaste verzorgd en verloren, of hebben ze ervaring met werken in de zorg. Zij zijn in staat en kiezen er bewust voor om ruim tijd te besteden aan (het helpen van en luisteren naar) mensen.

Hoe lang kan ik gebruik maken van vrijwillige hulp?
Dat is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke wensen. Tijdens de periode van inzet van vrijwilligers heeft de coördinator regelmatig contact met u. In nauw overleg wordt de inzet van vrijwilligers vastgesteld.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?
Wij richten ons erop om zoveel als mogelijk aan uw vraag tegemoet te komen. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers. Als de situatie van de cliënt en/of mantelzorgers verandert, kan de hulp worden aangepast.

Kan ik wel rekenen op een vrijwilliger?
Een vrijwilliger houdt zich aan zijn/haar afspraken. Het werk wordt op vrijwillige basis gedaan, maar is niet vrijblijvend. U kunt op onze vrijwilligers rekenen.

Wat zijn de kosten?
Aan de zorg en hulp verleend door vrijwilligers van de palliatieve terminale zorg thuis zijn geen kosten verbonden. Dit kan omdat de Heiloose stichting subsidie ontvangt van het Ministerie van VWS en waarderingssubsidies van de gemeenten Heiloo en Castricum.

Aan de hulp zijn dus geen kosten verbonden. Is er een mogelijkheid om mijn waardering te tonen voor het werk dat de vrijwilligers verrichten?
Ja, dat is zeker mogelijk.
Zo kunt u waar dat te pas komt uw familie, vrienden en kennissen attenderen op de ondersteuning die de vrijwilligers van de stichting bieden.
Daarnaast kunt u een gift overmaken op de bankrekening van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo: NL37ABNA0872891836

Hoe kan men zich aanmelden?
Het zijn veelal de wijkverpleegkundigen die belanghebbenden attenderen op de mogelijkheid van palliatieve terminale zorg thuis. Maar men kan ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de coördinatoren:
06 17 96 73 89 (Annemieke Geurtsen of  Marianne Ypma).

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis Heiloo -  Laan van Muijs 22 -  1852 RD -  Heiloo
 vptzheiloo@gmail.com - tel. 06 - 17 96 73 89

Powered by SHARK Connect